fbpx

Tiia Kõnnussaar

Nagu töös inimestega üldse, tuleb ka noorsootöös sageli ette olukordi, mil noorsootöötaja ees seisab valik käituda ühel või teisel moel. Valiku tegemise aluseks on väärtused – kuivõrd me aga teadvustame oma väärtusi igapäevaste otsuste puhul?

Tartu Ülikooli eetikakeskus on välja töötanud dilemmameetodi, mida kasutatakse eetikakeskuse väärtuste mängudes õpetajate ja noorsootöötajate, arstide ning õpilaste toetamiseks väärtuste üle arutlemisel ehk väärtusselitusel. Eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutropi sõnul on dilemmameetodi puhul lahendaja ees sundvalik, kus kaks (või rohkem) enam-vähem võrdset lahendusvõimalust põrkuvad. Ideaalset lahendust pole: kui eelistad ühte väärtust, siis saab teine vähem tähelepanu.

Järgnevalt pakume lugejale välja ühe võimaliku olukorra noorsootöötaja elus, mil isiklikud ja organisatsiooni väärtused lahknevad, ning selle olukorra mõned lahendusvariandid. Situatsiooni kirjeldust lugedes püüdke end kujutleda peategelase kingadesse ja mõelda, mida teeksite tema asemel.

Ükski toodud lahendusvariant pole ideaalne, nii nagu ka elus on harva ideaalseid lahendusi.

Kui olete oma valiku pakutute hulgast teinud, arutleme, millised väärtused on iga valiku puhul esi-, millised tagaplaanil.

Siiri on veganist noorsootöötaja. Organisatsioon, kus Siiri töötab, korraldab tihti noorteüritusi, kus on ette nähtud pakkuda mitut sorti toidupalasid, sealhulgas ka mitmekesist loomset valikut. Nüüd on Siiri kord toitu tellida. Siiri veganina ei pea liha toidulaual õigeks: tema arvates ei ole liha tervislik ning selle tootmine kahjustab keskkonda. Pealegi näib talle, et noorte endigi hulgas on veganlus levima hakanud ning üha rohkem noori soovib menüüs näha vegan-valikuid.

Kuidas käituksid Siiri asemel?

  1. Täidaksin oma tööülesande, kuid selgitaksin noortele igas võimalikus olukorras vegantoitumise eeliseid. Loodan, et ajapikku muutub ka organisatsiooni pakutav toit taimseks.
  2. Surun oma tunded alla ning teen tööd nii, nagu organisatsioon ette näeb. Noorsootöötaja peab isikliku seisukoha ikkagi endale hoidma.
  3. Teen ettepaneku arutleda organisatsioonis noortele pakutava toiduvaliku teemal, isegi kui tean, et mitu kolleegi pole veganluse-teemalistele aruteludele avatud.
  4. Keeldun lihtsalt täitmast tööülesannet, mis läheb vastuollu minu isiklike põhimõtetega. Minu kolleegid peaks ju nendega kursis olema!

 

Esimene valik

Täidaksin oma tööülesande, kuid selgitaksin noortele igas võimalikus olukorras vegantoitumise eeliseid. Loodan, et ajapikku muutub ka organisatsiooni pakutav toit taimseks.

Julged seista oma põhimõtete eest ja enda vaatepunkti noortele selgitada. Sinu arvates on oluline, et noortega nendest teemadest otse räägitakse.

Mõtle aga ka sellele, kuidas võib sinu jõuline veenmistöö mõjutada noorte iseseisvat otsustusvõimet ja teie omavahelisi suhteid.

Esiplaanil olevad väärtused: vastutus, eneseväärikus, austus, lojaalsus organisatsioonile

Väärtused, mis võivad jääda tagaplaanile: teiste autonoomiaga arvestamine, sallivus, hoolivus

Teine valik

Surun oma tunded alla ning teen tööd nii, nagu organisatsioon ette näeb ja tellin nõutud toidulaua. Noorsootöötaja peab isikliku seisukoha ikkagi endale hoidma.

Oled lojaalne oma organisatsioonile, hoiad lahus oma isiklikud ja organisatsiooni vaated (lojaalsus, õiglus ehk reeglitest kinnipidamine).

Võiksid aga järele mõelda, kuidas mõjutab pikemas perspektiivis sinu eneseväärikust see, kui isiklikud ja organisatsiooni väärtused vastuollu lähevad ja oma sisemise tõe alla suruma pead.

Esiplaanil olevad väärtused: lojaalsus organisatsioonile, õiglus (reeglitest kinni pidamine)

Väärtused, mis võivad jääda tagaplaanile: eneseväärikus, tõde

Kolmas valik

Teen ettepaneku arutleda organisatsioonis noortele pakutava toiduvaliku üle, isegi kui tean, et mitu kolleegi pole avatud veganluse-teemalistele aruteludele.

Seisad oma väärtuste eest ja proovid oma seisukohti kolleegidele selgitada. Hoolid noorte tervisest ja soovid kuulda ka oma kolleegide arvamust vegantoidu teemal.

Tasuks aga mõelda ka sellele, kuidas arutleda toitumisteemadel nii, et arutelu oleks avatud ning erinevaid arvamusi tunnustav.

Esiplaanil olevad väärtused: avatus, eneseväärikus, hoolivus

Väärtused, mis võivad jääda tagaplaanile: suhted kolleegidega, sallivus

Neljas valik

Keeldun täitmast tööülesandeid, mis lähevad vastuollu minu isiklike põhimõtetega. Minu kolleegid peaks ju nendega kursis olema!

Oled teadlik oma veendumustest ja seisad nende eest nii sõnas kui ka tegudes.

Tasub aga mõelda ka sellele, kuidas mõjutab kategooriline keeldumine sinu suhteid organisatsioonis. Jätad tähelepanuta selle, mida võivad selles olukorras mõelda ja tunda sinu kolleegid.

Esiplaanil olevad väärtused: eneseväärikus, ausus

Väärtused, mis võivad jääda tagaplaanile: suhted kolleegidega, sallivus, lojaalsus organisatsioonile

 

Lõpetuseks võib mõelda, kuidas käituksid sa ise juhul, kui valikuid pole ette antud? Millised väärtused oleksid esi-, millised tagaplaanil? Taolist mõttemängu võib mõistagi kasutada ka teistsuguste olukordade puhul. Rohkem infot dilemmameetodi kohta ja väärtuste mängu omandada on võimalik, kui osaled Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuste mängu koolitusel (rohkem infot: www.eetika.ee).

 

Kuidas oma väärtustes selgusele jõuda?

Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskus

Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldab igal aastal õpetajatele ja noorsootöötajatele mõeldud õpilaste mängu „Väärtuste avastajad” koolitusi, milles osalejad õpivad lisaks mängule tundma ka väärtuskasvatuse ja -selituse põhimõtteid. Koolituse sissejuhatavas osas tegeletakse aga isikliku väärtusreflektsiooniga ehk küsitakse järele, millised on meid töörollis juhtivad väärtused, milliseid tähendusi me nendele väärtustele kingime ja kuidas me neist lähtume. Isiklikust reflektsioonist liiguvad osalejad oma organisatsiooni juurde – kas need väärtused, mida me deklareerime, on ka need väärtused, mida igapäevaselt oma organisatsioonis kogeme ehk elame?

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Mari-Liis Nummert kutsub MIHUSe lugejat kaasa mõtlema järgmiste küsimuste üle:

Mis on need kõige olulisemad väärtused, millest juhindud noorsootöötajana? Proovi nimetada paar Sinu jaoks olulist väärtust, millest oma töörollis juhindud. Miks just need väärtused? Mõtle, kas oled viibinud olukorras, kus vastuollu lähevad Sinu isiklikud, kutsest lähtuvad või organisatsiooni väärtused – miks see nii on? Mida sellises olukorras tegema peaks?

Kuidas neid väärtusi enda jaoks sisustad? Näiteks: „Sallivus – Sallivus tähendab minu jaoks seda, et proovin mõista ja mõtestada oma noorte ja kolleegide hoiakuid, arvamusi ja käitumist ning leida aktiivselt viise, kuidas need erinevused koostööd rikastaksid.” Mõtle sellele, kuidas võiksid neid Sinule olulisi väärtusi sisustada Sinu noored või kolleegid – mis võiks olla sarnast või erinevat? Mil moel võiksid need erinevad arusaamad koostööd rikastada või pärssida?

Kas ja kuidas suudad neist väärtustest lähtuda oma igapäevatöös? Millised neist väärtustest on pigem nn deklareeritud väärtused ja millised nn elatud väärtused? Millal seda teha suudad ja millal mitte ehk mis aitab kooskõlalisusele ehk väärtuste järgi elamisele kaasa ja mis pärsib seda?

Mis on minu organisatsiooni sõnastatud väärtused? Proovi, kas oskad nimetada peast oma organisatsiooni väärtuseid. Kui ei, kasuta selleks abivahendeid (noortekeskuse põhikiri, koduleht jms).

Kuidas Sina kui selle organisatsiooni töötaja neid väärtusi sisustaksid? Võta paber ja proovi lühidalt kirja panna, mida üks või teine väärtus (nt „hoolivus”, „avatus”, „koostöö”) Sinu jaoks tähendab.

Kuidas ja kellega koos on loodud organisatsiooni väärtused? Kas ja kuivõrd sarnaselt sisustaksid neid väärtusi Sinu kolleegid või noored? Kas, sarnaselt Sinuga, tunnevad nad neid väärtusi ja oskavad neist oma igapäeva tegemistes juhinduda? Kas pead enda organisatsiooni väärtusi enesele kalliks, kas neid väärtusi peavad kalliks ka teised Sinu organisatsiooni liikmed (näiteks juht, kolleegid või noored)?

Kuidas avalduvad organisatsiooni nn deklareeritud väärtused igapäevaelus? Näiteks: millised kokkulepped, käitumised, ühistegevused, projektid jms on nendega kooskõlas või mis seda pole? Mida võiks teha selleks, et organisatsiooni väärtused ei jääks pelgalt paberile, vaid oleksid elusalt tunnetatavad igale inimesele, kes noortekeskust külastab.

 

Kaanepildi autor on noor kunstnik Kadi Sink

Print Friendly, PDF & Email