fbpx

Maailmas aset leidvad demograafilised, keskkonna-, tehnoloogilised, majanduslikud ja geopoliitilised muutused toovad uusi tuuli kogu ühiskonnale. Eriti tähelepanuväärsed ja ettearvamatud on muutused tehnoloogia arengus, millega varasematel põlvkondadel kogemust pole. Kõik need mõjutavad ka Eesti ühiskonda. Noori ees ootavatele väljakutsetele keskendus oktoobri alguses Tallinnas toimunud noorsootöö foorum, kus koos ekspertidega arutleti, milline on noorte tulevik ja millega tuleb neil peagi silmitsi seista.

Noortelt eeldatakse juba praegu tulevikuks vajalike teadmiste ja oskuste kogumist ning suutlikkust teha asjakohaseid valikuid õpingutes, töö- ja eraelus. Samas pole valikuvõimalused kõigi noorte jaoks ühesugused ega võrdselt kättesaadavad. Erinevad on ka noorte võimalused ja võimekus ühiskondlikel teemadel kaasa rääkida. Teiste vanusegruppidega võrreldes on noortel sageli vähem oskusi oma vajaduste ja seisukohtade kuuldavaks tegemiseks, kuna pahatihti nähakse neid pelgalt alaealistena, õpilastena, kelle arvamus pole justkui veel „täisväärtuslik” ja sama kaaluga kui täiskasvanutel.

 

Noored tahavad kaasa rääkida

Kaasaja ühiskonna muutuste ja väljakutsete kontekstis on noorte osalus otsustes üha tähtsam. Noored ei tohi jääda kõrvalseisja positsioonile. Kuigi viimastel kümnenditel on palju räägitud Euroopa noorte poliitilisest apaatsusest, mida enamasti ilmestab madal valimisaktiivsus, on noorte huvi ja soov otsustusprotsessides osaleda aina selgem.

Näiteks hiljaaegu Riigikogus toimunud Noortefoorumil esitasid noored oma visiooni 2035. aasta Eestist, käsitledes nii otseselt noori puudutavat kui ka laiemaid ühiskondlikke teemasid – tööelu, tervis, haridus. Noored tahavad kaasa rääkida neid puudutavate poliitiliste otsuste väljatöötamisel ning ka hilisemal hindamisel. Osalemiseks peab olema noortel veelgi rohkem võimalusi, eelkõige kaasaegseid keskkondi ja noortepärast lähenemist.

Palju ebavõrdust on ka noorte võimalustes osaleda ennast jõustavates noorsootöö tegevustes, mis sõltuvad olulisel määral piirkondlikest eripäradest. Need võivad avalduda nii elukohalähedaste valikuvõimaluste nappuses, noortekeskuste ja huviringide ebasobivates toimumisaegades kui ka tegevuste kasutusmugavuses ehk noortepäraste tegevusviiside ja -vormide piiratuses. On leitud, et lapseeas kogetul on pikaajaline mõju. Seega võivad ebavõrdsed võimalused takistada vajalike (tuleviku)oskuste arengut ja vähendada võimekust mitmekülgseks edukaks osaluseks täiskasvanueas. Noorsootööl ja -töötajatel on siinkohal oluline roll ja võimalus negatiivset mõju vähendada, tagades noortele mitmekesised teenused ja laiahaardelised reaalsed osalusvõimalused, kasutades seejuures nutikaid lahendusi ning kaasates noori tegevuste planeerimisse. On äärmiselt oluline, et tuge osataks ja suudetaks pakkuda õigel ajal ja viisil.

 

Nutikad lahendused ja lõimitud noortepoliitika

Üha olulisemaks muutub vajadus omandada uusi teadmisi ja oskusi selleks, et ühiskonnaelus osaleda, aga ka ühiskondlike muutustega üldisemalt toime tulla. Digitaalne maailm – kaasaja noorte loomulik tegevusväli – toob kaasa kasvava vajaduse omandada digipädevusi ehk oskust hinnata ja luua sotsiaalmeedia sisu ning IKT-vahendeid enesearengu eesmärgil kasutada. Oluline on kriitilise analüüsi oskus, aga ka emotsionaalne toimetulek – mõlema arengut peab toetama nii koolis õpetatav kui ka huvitegevuses toimuv.

Üks väljakutseid noortele on oma väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine. On vaja hoolivust ja suutlikkust märgata, olgu see siis kitsalt end ümbritseva keskkonna ja lähedaste suhtes või mure kogu maailma hea käekäigu üle. Noored, kes väärtustavad ja hoiavad iseennast, teisi ja keskkonda, panustavad ka riigi suurema sidususe ja heaolu tagamisse.

Noore vajadustest ning väljakutsetest lähtuv tegutsemine erinevates eluvaldkondades ehk lõimitud noortepoliitika annab võimaluse koondada riigi ja vabaühenduste jõud ühiseks visiooniks ning täita rahvusvahelisi kohustusi. Noortepoliitika peaks vastavalt rahvusvahelisele kokkuleppele põhinema õigustel, toetama osalust, olema kaasav, sootundlik, terviklik, põhinema teadmistel ja tõenduspõhine koos elluviimiseks tagatud vahenditega ning aruandlusega, mis aitab noorte tulevikku planeerida.

Meie kõigi eesmärk on luua noortele paremad eeldused oma potentsiaali avamiseks ja oma elu puudutavate otsuste tegemiseks ning toetada noorte aktiivset osalust ühiskonnaelus ja toimetulekut tööturul. Teadlik ja süstemaatiline noorte võimestamine lõimitud noortepoliitika kaudu paneb aluse oma riiki väärtustavate, tulevikust hoolivate ning aktiivselt ja teadmispõhiselt ühiskonnas osalevate noorte kodanike generatsioonile.

Print Friendly, PDF & Email